Panorama Ballroom
Panorama Ballroom
Panorama Ballroom
Panorama Ballroom
Panorama Ballroom
Panorama Ballroom
Panorama Ballroom
Panorama Ballroom

Panorama Ballroom

Địa điểm: Khối LV - Đại Học Văn Lang
Diện tích xây dựng: 500 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020