Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden
Natura Garden

Natura Garden

Diện tích khuôn viên: 17.000 m2
Diện tích xây dựng: 650 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021
Năm hoàn thành: 2022